GİZLİLİĞİNİZE ÖNEM VERİYORUZ.

Web sitemizde mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak için teknik olarak gerekli çerezler ayarlanmalıdır. Hangi kategorilere izin vermek istediğinize karar verebilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, web sitesinin tüm işlevlerinin artık kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın.
Daha fazla bilgi gizlilik politikamızda bulunabilir / Çerez Bilgileri.


Ömerli RES Yol ve Türbin Temeli İşleri İhale İlanı

 RÜZGAR TÜRBİN TEMELİ, ULAŞIM YOLLARI VE MONTAJ PLATFORMLARI İNŞAAT İŞLERİ ANAHTAR TESLİM YAPILACAKTIR 

BETİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM ve TİC. AŞ.

 

Toplam 21 adet Rüzgar Türbini için “Türbin Temeli, Ulaşım Yolları ve Montaj Platformları İnşaat İşleri” açık ihale usulü ile İhale edilecektir.

İhale’ye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası                         : 2020/04-01

 

1. Şirketin

a) Adresi                                             : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı 8. Cad. No:3 Başakşehir/İstanbul

b) Telefon ve faks numaraları                        : +90 212 267 42 06 / +90 212 267 42 09

c) Elektronik posta adresi                  : ihale@betimenerji.com

ç) Vergi dairesi                                  : İkitelli

d) Vergi numarası                              : 167 052 8263

e) Mersis numarası                             : '0-4260-5462-0200012

 

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  : Toplam 21 adet Rüzgar Türbini için “Türbin Temeli,    Ulaşım Yolları ve Montaj Platformları İnşaat İşleri” Anahtar Teslim yapılacaktır.

 

b) Teslim yeri                                      : Teknik Şartnamedeki usullere uygun olarak belirtilen santral sahası ve türbinleri kapsamaktadır.

 

c) Teslim tarihi                                    : Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren en geç 230 (İkiYüzOtuz) takvim günü içerisinde Teslim Yeri’nde Türbin Mekanik Montajına ve Şirket Kabulüne hazır hale getirilecektir.

 

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı 8. Cad. No:3 K:6 Büyükada Toplantı Salonu Başakşehir/İstanbul

b) Tarihi ve saati                                : 04.05.2020 – 14:00

 

4. İhale’ye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tüzel kişinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname’de belirlenen, detayları Madde 4.1.5 ve Teknik Şartname’de tanımlanan İşleri kapsayan Standart Form-07:Anahtar Teslim Teklif Mektubu. Bu dokümanın detaylarını içeren Anahtar Teslim Kırılım Tablosu da bu doğrultuda hazırlanacaktır.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname’de belirlenen Standart Form-05:Geçici Teminat Mektubu.

4.1.5. Anahtar Teslim Kırılım Tablosu

Anahtar Teslim Kırılım Tablosu, İstekli tarafından 4.1.3 Maddesinde belirtilen Anahtar Teslim Teklif Mektubu’nun içeriğini gösterir belgedir. Bu belge Şirket tarafından Şartname ekinde yer alan Standart Form-01:Anahtar Teslim Kırılım Tablosu’na göre hazırlanacaktır. Ana başlıklar aşağıda yer alan maddeleri kapsamaktadır:

·         Genel Şantiye Giderleri

·         21 adet Türbin Temel Kazısı ve İnşaatı

·         Ulaşım Yolları Kazı, Dolgu ve Stabilize İşleri

·         Montaj Platformları Kazı, Dolgu ve Stabilize İşleri

4.1.6. Mesleki Deneyim ve Mali Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.1.6.1. Mesleki Deneyim

İstekli’nin, teklif verme tarihi itibariyle Türkiye sınırları içerisinde en az 21 adet Rüzgar Türbin Temel İnşaatı yapmış olduğuna dair İşveren onaylı belge. Islak imzalı belge ile birlikte İşveren'e ait imza sirküleri de talep edilecektir. 

4.1.6.2. Mali Yeterlilik

Aşağıdaki kriterleri sağlayacak şekilde İdari Şartname ekinde yer alan Standart Form-02:Mali Yeterlilik’e uygun olarak 2017, 2018, 2019 yıllarına ait bilançoların sunulması gerekmektedir.

a-Cari Oranı ( Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar ) en az 0,75 olması gerekmektedir.

b-Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar / Toplam Aktif ) en az 0,15 olması gerekmektedir.

c-Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının (Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz Kaynaklar) 0,50 den küçük olması gerekmektedir.

4.1.7. 4.1.6.1 Maddesinde yer alan mesleki deneyime sahip olmayan İstekliler, bu yeterliliğe sahip bir firmadan İdari Şartname’de detayları verilen Standart Form-03:Yetkilendirme Belgesi’ne uygun şekilde bir yetkilendirme belgesi alması koşuluyla ile katılım sağlayabileceklerdir. Ancak, Yetkilendirme Belgesi aldıkları firmanın 4.1.6.1 de belirtilen ilgili bütün belgelerini de sunmaları gerekmektedir. 4.1.6.2. maddesinde belirtilen Mali yeterliliğin bizzat İstekli tarafından taşınması zorunluluğu devam etmektedir. Yetki aldıkları firmanın 4.1.6.2. maddesinde yer alan mali yeterlilik şartı, İstekli’ye aktarılamaz veya devredilemez. İstekli, 4.1.6.2. maddesinde yer alan mali yeterlilik şartlarını İstekli olarak kendi başına sağlamalıdır.

4.1.8. Türbin Temeli Kazısı ve İnşaatı, Yol Kazı-Dolgu ve Stabilize İşleri, Montaj Platformu Kazı-Dolgu ve Stabilize İşlerine ilişkin detaylı iş akış planı sunulması gerekmektedir. İlgili belge için doldurulması gereken İdari Şartname ekinde yer alan Standart Form-04:İş Akış Planı Şirket tarafından iletilecektir.

4.1.9. Ödeme Planı sunulması gerekmektedir. Ödeme planı Standart Form 08-Ödeme Planı’na uygun olarak düzenlenecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyat, Ödeme Planı ve iş akış planı esaslarına göre belirlenecektir.

 

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, Şirket’in adresinde görülebilir ve 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) karşılığı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı 8. Cad. No:3 Başakşehir/İstanbul adresinden satın alınabilir.

7.2. İhale’ye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. İhale dosyası, İhale tarih ve saatine kadar İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı 8. Cad. No:3 Başakşehir/İstanbul adresinden temin edilecektir.

 

9. Bu İhale’de, İş’in tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %10’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakdi veya gayri nakdi geçici teminat vereceklerdir. Teminat için verilmesi gereken form İdari Şartname ekinde sunulan Standart Form-05: Geçici Teminat Mektubu’dur.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

 

13. Diğer hususlar:

 

İhale’nin Sözleşme aşamasında teknik hususlarla ilgili yapılacak değerlendirmelerde bedelin pazarlık konusu yapılması söz konusu olabilecektir.

Adresimiz:İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mahallesi , Atatürk Bulvarı 8.Cadde No:3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Her Hakkı Saklıdır© 2021 Boydak Enerji