GİZLİLİĞİNİZE ÖNEM VERİYORUZ.

Web sitemizde mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak için teknik olarak gerekli çerezler ayarlanmalıdır. Hangi kategorilere izin vermek istediğinize karar verebilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, web sitesinin tüm işlevlerinin artık kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın.
Daha fazla bilgi gizlilik politikamızda bulunabilir / Çerez Bilgileri.


Antalya GES Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri İhale İlanı

GÜNEŞ SANTRALİ İÇİN MÜHENDİSLİK, TEDARİK VE YAPIM İŞLERİ ANAHTAR TESLİM YAPILACAKTIR. GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
23.4 MWe Lisanslı Antalya Büyükalan 1 Güneş Enerji Santrali (GES) için “Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri Anahtar Teslim” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale İlanına ilişkin açıklama yapılmıştır. Ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
 
İhale Kayıt Numarası   : 2020/03-01 
 
1. Şirketin a) Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı, 8. Cad. No:3 Başakşehir/İstanbul b) Telefon ve faks numaraları  : +90 212 267 42 06 / +90 212 267 42 09 c) Elektronik posta adresi  : ihale@gunguneselektrik.com ç) Vergi dairesi   : İkitelli d) Vergi numarası   : 426 054 6202 e) Mersis numarası   : 0-4260-5462-0200012 
 
2. İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 23.4 MWe Lisanslı Antalya Büyükalan 1 GES için “Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri Anahtar Teslim” yapılacaktır. 
 
b) Teslim yeri : Teknik Şartname ve eklerindeki usullere uygun olarak belirtilen santral sahasını kapsamaktadır. 
 
c) Teslim tarihi : Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren en geç 150 (YüzElli) takvim günü içerisinde Teslim Yeri’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Kabulü’ne hazır hale getirilecektir. 
 
3. İhalenin a) Yapılacağı yer : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı, 8. Cad. No:3 K:6 Büyükada Toplantı Salonu Başakşehir/İstanbul  b) Tarihi ve saati   : 13.04.2020 – 14:00 
 
 
4. İhale’ye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhale’ye katılma şartları ve istenilen belgeler 4.1.1. Tüzel kişinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü GÜNEŞ SANTRALİ İÇİN MÜHENDİSLİK, TEDARİK VE YAPIM İŞLERİ ANAHTAR TESLİM YAPILACAKTIR. GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
23.4 MWe Lisanslı Antalya Büyükalan 1 Güneş Enerji Santrali (GES) için “Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri Anahtar Teslim” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale İlanına ilişkin açıklama yapılmıştır. Ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
 
İhale Kayıt Numarası   : 2020/03-01 
 
1. Şirketin a) Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı, 8. Cad. No:3 Başakşehir/İstanbul b) Telefon ve faks numaraları  : +90 212 267 42 06 / +90 212 267 42 09 c) Elektronik posta adresi  : ihale@gunguneselektrik.com ç) Vergi dairesi   : İkitelli d) Vergi numarası   : 426 054 6202 e) Mersis numarası   : 0-4260-5462-0200012 
 
2. İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 23.4 MWe Lisanslı Antalya Büyükalan 1 GES için “Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri Anahtar Teslim” yapılacaktır. 
 
b) Teslim yeri : Teknik Şartname ve eklerindeki usullere uygun olarak belirtilen santral sahasını kapsamaktadır. 
 
c) Teslim tarihi : Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren en geç 150 (YüzElli) takvim günü içerisinde Teslim Yeri’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Kabulü’ne hazır hale getirilecektir. 
 
3. İhalenin a) Yapılacağı yer : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı, 8. Cad. No:3 K:6 Büyükada Toplantı Salonu Başakşehir/İstanbul  b) Tarihi ve saati   : 13.04.2020 – 14:00 
 
4. İhale’ye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale’ye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Tüzel kişinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. İstekli’nin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartname’de ve eklerinde belirtilen İş Ortaklığı Beyannamesi veya Konsorsiyum Beyannamesi.

4.1.4. İstekli’nin ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortak tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. maddelerinde yer alan belgelerin sunulması yeterlidir.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartname ve eklerinde belirtilen Teklif Mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartname ve eklerinde belirtilen Geçici Teminat Mektubu.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartname ve eklerinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilik belgeleri.

4.2.2. Teklif kapsamında talep edilen diğer belgeler:

4.2.2.1. Teklif edilen Proje Tasarımı için Teknik Şartname ve eklerinde talep edilen her türlü doküman, çizim ve hesaplar ( Teknik Şartname’de Ekler kısmında Yüklenici tarafından sunulacak tüm ekler )

4.2.2.2. Teklif edilen Proje Tasarımı için Teknik Şartname ve eklerine uygun olarak hazırlanan enerji üretim raporu

4.2.2.3. Teklif edilen Proje Tasarımı için geçerli olan yerli katkı ilavesine ait kırılım. (Teknik Şartname’de detayları ayrıca verilmiştir)

4.2.2.4. Şirket tarafından hazırlanan ve İhale dokümanlarında sunulan üretim, sevkiyat, montaj ve devreye almaya ilişkin detaylı iş programının onaylandığını ve uygulanabilir olduğunu gösterir antetli ve ıslak imzalı belgeler

4.2.2.5. Şirket tarafından hazırlanan ve İhale dokümanlarında sunulan ödeme planının onaylandığını ve uygulanabilir olduğunu gösterir antetli ve ıslak imzalı belgeler 
 
5. İhale, yerli ve yabancı tüm İsteklilere açıktır. 
 
6. İhale dokümanının satın alınması ve temini:  6.1. İhale dokümanı, 25.000 TL (YirmiBeşBin Türk Lirası) karşılığı Şirket’ten temin edilecektir.  6.2. İsteklilerin İhale dokümanını satın almaları zorunludur.  6.3. İhale dokümanı, İhale tarih ve saatine kadar Şirket’e 25.000 TL (YirmiBeşBin Türk Lirası) yatırmış olan İsteklilere elektronik posta ile gönderilecektir.  
 
7. Bu İhalede, İş’in tamamı için teklif verilecektir.  
 
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %10’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakdi veya gayri nakdi geçici teminat vereceklerdir.  
 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.  
 
10. Ortak girişim (İş Ortaklığı veya Konsorsiyum) olarak İhale’ye teklif verilebilir. 11. Diğer hususlar: İhale’nin Sözleşme aşamasında teknik hususlarla ilgili yapılacak değerlendirmelerde bedelin pazarlık konusu yapılması söz konusu olabilecektir.   

Adresimiz:İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mahallesi , Atatürk Bulvarı 8.Cadde No:3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Her Hakkı Saklıdır© 2021 Boydak Enerji